Data

sep 2021 – în curs de desfășurare

Locația

Cluj-Napoca, Romania

Sumar

De ce este important să înțelegem energia și sursele de energie? Este energia regenerabilă practică? Vom reuși să găsim soluții durabile la provocările semnificative ale secolului 21?

După multe discuții și zile de cercetare, am decis să deschidem o dezbatere publică pe aceste subiecte către tinerii din România, mai ales din Cluj Napoca.

Așa a luat naștere proiectul Lumen, care propune un set de tool-uri educaționale experiențiale care susțin o educație școlară sau de acasă și încurajează elevii să ia inițiativa în procesul de învățare.

La baza acestei propuneri, am simțit nevoia de a contribui la dezvoltarea unei conștientizări civice (orientate spre acțiune) și ecologice (orientate către acțiune și educație) despre consumul de energie și efectul acestuia asupra societății și schimbărilor climatice.

Din octombrie până în decembrie 2021, am invitat 60 de liceeni și 2 profesori de la Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu și Colegiul Național „Emil Racovită” să participe la o serie de ateliere online și să le cerem să ajute la prototiparea tool-urilor  educaționale.

 

Sub marea umbrelă a surselor de energie regenerabilă și abordând 4 subiecte generale – transformări energetice, energie eoliană, energie solară și locuințe eficientizate – i-am îndrumat să-și aleagă scenariul individual de învățare și să preia experiența de învățare. Fiind împărțiți în echipe cu ajutorul mentorilor, studenții participanți au putut să desfășoare experimente practice, să folosească metode de cercetare științifică pentru a investiga subiectele care îi interesează și să ofere feedback cu privire la activitățile propuse.

 

După acest prim pas, dorim să dezvoltăm kiturile în continuare, să punem la dispoziție online planuri complete de lecții și liste de materiale și să reproducem kiturile pentru a facilita atelierele în alte școli din Rețeaua școlară clujeană.

Ce spun participanții?

Mi-a plăcut acest atelier, mi se pare că trusa a fost foarte bine gândită și că avea tot ce ai nevoie.

student - clasa a 9-a

De ce nu sunt folosite mai mult aceste resurse de energie sustenabilă?

student - clasa a 9-a

Am învățat din acest atelier care sunt proprietățile electricității, în special faptul că se poate genera electricitate din noroi. Nu stiam asta!

student - clasa a 12-a

Experiența

După luni de pregătire, ateliere online, discuții și mentorat, am avut o întâlnire finală față în față cu toți studenții care participau la Proiectul Lumen.

 

Împreună cu profesorii Corina Toma și Ariana Văcărețu am discutat despre toate experimentele educaționale create, despre dificultățile întâmpinate, precum și despre experiența de ansamblu a atelierului.

 

Suntem foarte fericiți și mândri să prezentăm toate creațiile strălucitoare și contribuțiile perspicace făcute de studenți – de la baterii microbiene și mici generatoare electromagnetice, la mașini electrice de safari cu acoperiș solar și case inteligente și sustenabile ale viitorului.

 

Aplaudăm toți studenții și suntem recunoscători pentru participarea lor la acest proiect și pentru că au arătat curiozitate susținută, cunoștințe, abilități și entuziasm pentru a lucra împreună pentru a înțelege cum să facem o diferență pozitivă în lumea din jurul lor.

Workshopuri

Solar Safari

În cadrul atelierului Solar Safari, studenții au fost rugați să vină cu soluții de design pentru o mașină solară mică și să experimenteze cu diferite materiale și design.

Trusa de pornire conținea un motor, un panou solar, 2 roți, un pistol de lipit, 12 bețe de lemn și niște bandă adezivă.

Timp de o lună, au făcut brainstorming, au schițat, au planificat, construit și testat prototipurile lor. A fost grozav să văd atenția lor la detalii, încercările și erorile, soluțiile alternative și munca în echipă care a intrat în aceste modele. Îi felicităm pentru abilitățile lor impresionante de inginerie sau de sudură, precum și pentru procesul de colaborare, deoarece membrii familiei și prietenii s-au alăturat cu soluții practice de proiectare.

Am primit câteva variante impresionante de la toată lumea, cu panouri solare 360•, șasiu cu blană, baterii solare și întrerupătoare.

Energy Design

Energy Design a fost despre forme de energie și transformări. Era vorba de cercetarea surselor alternative de energie și de alimentarea LED-urilor.
Cu accent pe energia electrică, studenții au experimentat construirea unui mic generator electric și a unei baterii microbiene. Aceste câștiguri la scară mică i-au făcut să se gândească la posibilități și speranțe la scară mare pentru viitor.

Acest workshop s-a bazat pe activitățile desfășurate pe www.magicalmicrobes.com, www.kidwind.org, www.amasci.com

Dorim să mulțumim Lect. dr. Mircea Anton de la Universitatea de Științe și Ingineria Mediului pentru sprijinul acordat.

Enerrgy Design

Energy Design a fost despre forme de energie și transformări. Era vorba de cercetarea surselor alternative de energie și de alimentarea LED-urilor.
Cu accent pe energia electrică, studenții au experimentat construirea unui mic generator electric și a unei baterii microbiene. Aceste câștiguri la scară mică i-au făcut să se gândească la posibilități și speranțe la scară mare pentru viitor.

Acest workshop s-a bazat pe activitățile desfășurate pe www.magicalmicrobes.com, www.kidwind.org, www.amasci.com

Dorim să mulțumim Lect. dr. Mircea Anton de la Universitatea de Științe și Ingineria Mediului pentru sprijinul acordat.

Future Cities

Acest atelier a fost numai despre rol-playing. Studenții au fost rugați să intre în rolurile de ingineri energetici și să-și imagineze casele sustenabile ale viitorului.

Rezumatul: proiectați casa viitorului cu o tehnologie care răspunde la trei subiecte diferite – tehnologie care face casa să fie eficientă din punct de vedere energetic; tehnologia care ajută casa să obțină resurse regenerabile și, în cele din urmă, tehnologia care face casa confortabilă de locuit.

Suntem foarte mândri de rezultate: o combinație de soluții practice, inspiratoare și bine realizate, câteva viziuni cu adevărat interesante despre cum ar putea arăta casele ecologice și durabile ale viitorului – de la sisteme energetice autosuficiente cu solar rotativ. panouri, turbine eoliene verticale integrate in arhitectura casei, la sisteme de management al apei si deșeurilor, acoperișuri verzi și peisaje.

Windtastic

Între ianuarie și februarie vom avea ultimul nostru workshop – Windtastic – cu profesorii din Rețeaua Școlară Clujeană. Pregătirile sunt deja pe drum.

Vrem să-i mulțumim lui Michael Arquin de la @KidWind pentru că ne-a împărtășit toate cunoștințele și a lucrat cu noi. A dedicat mai mult de 15 activități de proiectare și perfecționare în clasă în jurul energiilor regenerabile, concentrându-se pe energia eoliană. Mai multe despre resursele sale impresionante gratuite găsiți aici

Windtastic

Între ianuarie și februarie vom avea ultimul nostru workshop – Windtastic – cu profesorii din Rețeaua Școlară Clujeană. Pregătirile sunt deja pe drum.

Vrem să-i mulțumim lui Michael Arquin de la @KidWind pentru că ne-a împărtășit toate cunoștințele și a lucrat cu noi. A dedicat mai mult de 15 activități de proiectare și perfecționare în clasă în jurul energiilor regenerabile, concentrându-se pe energia eoliană. Mai multe despre resursele sale impresionante gratuite găsiți aici

În curând

Lucrăm din greu pentru a rafina planurile de lecții și listele de material pentru a pregăti atelierele să disponibile online.

Parteneri
Cu suportul lui:
Parteneri educaționali

Proiectul este implementat cu sprijinul Ambasadei Franței în România / Institutului Francez în România.

Date

sep 2021 – ongoing

Location

Cluj-Napoca, Romania

Overview

Why is it important to understand energy and energy sources? Is renewable energy practical? Will we be able to find sustainable solutions to the significant challenges of the 21st century? 

After many discussions and days of research, we decided to open a public debate about these topics towards the young people in Romania, precisely from Cluj Napoca.

Thus the Lumen project was born, proposing a set of experiential educational kits that support ‘home’ or a school education and encourage the students to take the initiative in the learning process. 

At the basis of this proposal, we felt the need to contribute to the development of a civic (action-oriented) and ecological (action-oriented and education) awareness about energy consumption and its effect on society and climate change

From October to December 2021, we invited 60 high school students and 2 teachers from Tiberiu Popoviciu High School of Computer Science and the National College “Emil Racovită” to participate in a series of online workshops and ask them to help prototype the educational kits.

Under the big umbrella of renewable energy sources and addressing 4 general topics – energy transformations, wind energy, solar power and efficient homes – we guided them to choose their individual learning scenario and take ownership of the learning experience. Being divided into teams and with the help of mentors, the participating students were able to conduct hands-on experiments, use scientific research methods to investigate topics that interest them and give feedback on the proposed activities. 

After this first step, we want to develop the kits further, make complete lesson plans and materials lists available online and replicate the kits in order to facilitate the workshops in other Schools from the Cluj School Network.

What do participants say:

I liked this workshop, it seems to me that the kit was very well thought out and that it had everything you needed.

student - 9th grade

Why aren’t these sustainable energy resources used more?

student - 9th grade

I learned from this workshop what the properties of electricity are, especially the fact that one can generate electricity from mud. I didn't know that!

student - 12th grade

The Experience

After months of preparations, online workshops, talks, and mentoring, we had a final face-to-face meeting with all students participating in the Lumen Project.

Together with teachers Corina Toma and Ariana Văcărețu we discussed all the educational experiments created, the difficulties encountered, as well as the overall workshop experience.

We are very happy and proud to present all the bright creations and insightful inputs made by the students – from microbial batteries and small electromagnetic generators, to electric safari cars with solar roofs and smart, sustainable homes of the future. 

We applaud all the students and are grateful for them taking part in this project and for showing sustained curiosity, knowledge, skills, and excitement towards working together in understanding how to make a positive difference in the world around them.

The Workshops

Solar Safari

Within the Solar Safari workshop, students were asked to come up with design solutions for a small solar car and experiment with different materials and designs.

The starting kit contained a motor, a solar panel, 2 wheels, a glue gun, 12 wooden sticks, and some tape.

For one month they brainstormed, sketched, planned, built, and tested their prototypes. It was great to see their attention to detail, the trial and errors, the workarounds, and the teamwork that went into these models. We congratulate them on their impressive engineering or soldering skills as well as for the collaborative process, as family members and friends joined in with practical design solutions.

We got some impressive builds from everyone, featuring 360• solar panels, furry chassis, solar batteries, and switches.

Energy Design

Energy Design was about energy forms and transformations. It was about researching alternative energy sources and making LED’s power up.
With a focus on electrical energy, students experimented with building a small electric generator and a microbial battery. These small-scale wins got them thinking about big-scale possibilities and hopes for the future.

This workshop was based on activities developed by www.magicalmicrobes.com, www.kidwind.org, www.amasci.com We want to thank Lect dr Mircea Anton from the Environmental Science and Engineering University for his support.

Energy Design

Energy Design was about energy forms and transformations. It was about researching alternative energy sources and making LED’s power up.
With a focus on electrical energy, students experimented with building a small electric generator and a microbial battery. These small-scale wins got them thinking about big-scale possibilities and hopes for the future.

This workshop was based on activities developed by www.magicalmicrobes.com, www.kidwind.org, www.amasci.com We want to thank Lect dr Mircea Anton from the Environmental Science and Engineering University for his support.

Future Cities

This workshop was all about role-playing. Students were asked to get into the roles of energy engineers and imagine the sustainable houses of the future.

The brief: design the house of the future which has technology that answers to three different topics – technology that makes the house be energy efficient; technology that helps the house source renewable resources and ultimately technology that makes the house comfortable to live in.

We are very proud of the results: a combination of practical, inspiring, and well-done solutions, some really cool visions of what the eco-friendly and sustainable houses of the future could look like – from self-sufficient energy systems with rotating solar panels , vertical wind turbines integrated in the house architecture, to water and waste management systems, green roofs and landscapes.

Windtastic

Between January and February we will have our last workshop – Windtastic – with the teachers from the Cluj School Network. Preparations are already on their way.

We want to thank Michael Arquin from @KidWind for sharing all his knowledge and work with us. He dedicated more than 15 designing and perfecting classroom activities around renewable energies, focusing on wind power. More on his impressive free resources here

Windtastic

Between January and February we will have our last workshop – Windtastic – with the teachers from the Cluj School Network. Preparations are already on their way.

We want to thank Michael Arquin from @KidWind for sharing all his knowledge and work with us. He dedicated more than 15 designing and perfecting classroom activities around renewable energies, focusing on wind power. More on his impressive free resources here

Coming Soon

We are working hard to refine the lesson plans and materials lists and make the workshops available online.

Partners
With the support of:
Educational Partners

The project is implemented with the support of the French Embassy in Romania / French Institute in Romania.